مسابقه شوت پنالتی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering