مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering