يازدهمين کنفرانس بين‌المللي انجمن رمز ايران | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering