| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 021-6111-9781
مکان آزمایشگاه: تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (ساختما قدیم) طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونيکي: asadpour [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

برنامه تلویزیونی پایش، محصول گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که باهدف حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی تهیه می‌شود...

 آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، باهدف شفاف‌سازی عملکرد...

پروژه ها