| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114306
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم ،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 226
تلفن: 61114935
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/dsdlab
پست الکترونيکي: smohamadi [AT] ut.ac.ir

پروژه ها

اعضای آزمایشگاه

مهدی مصفا
سید حسین نیکونیا
مسعود دهیادگاری
علیرضا نمازی
سید محمدتقی عدل
میثم عبداللهی
محمدحسین سرگلزایی
خدیجه رنجبری
زهره نقیبی
مهتاب دادار
سعید شاهین ‏فر
مهناز راستی
طیبه صادقی
ریحانه اطهری ‏نیا
آنا لوا