| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، طبقه 7

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 712
تلفن: 61114997
پست الکترونيکي: mersali [AT] ut.ac.ir
دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 616
تلفن: 61114301
پست الکترونيکي: bforooz [AT] ut.ac.ir
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 510
تلفن: 61119756
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/en/users/modarressi
پست الکترونيکي: modarressi [AT] ut.ac.ir