| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114945
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 243
تلفن: 61114364
پست الکترونيکي: lesani [AT] ut.ac.ir