| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 711
تلفن: 61114176
پست الکترونيکي: farhangi [AT] ut.ac.ir