مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید - 614

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید،617
تلفن: 61114302
پست الکترونيکي: zoroofi [AT] ut.ac.ir