| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114307
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 418
تلفن: 61114963
پست الکترونيکي: sheikhaei [AT] ut.ac.ir