| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114224
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 407
تلفن: 61119749
پست الکترونيکي: kolahdouz [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

بسته datasheet مربوط به آزمایشگاه الکترونیک 2 در سایت بارگذاری شد. برای دانلود این مجموعه اینجا...

دانشجویان گرامی توجه نمایند که برای انجام شبیه سازی های مربوط به پیش گزارش حتماً باید از نرم افزار Pspice استفاده شود. بدیهی است به پیش گزارش هایی...