| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114224

سرپرست آزمایشگاه

مربی
اتاق: ساختمان جدید، 607
تلفن: 61114321
پست الکترونيکي: Ramezani [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

دو آزمایش اول از دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (دکتر سنایی) در سایت بارگذاری شد. برای دانلود دستورکار...

فایل مربوط به...

فایل مربوط به  نسخه جدید دستور کار آزمایش دوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی را می توانید از...