| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 713
تلفن: 61114936
پست الکترونيکي: basaei [AT] ut.ac.ir