| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 226
تلفن: 61114935
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/dsdlab
پست الکترونيکي: smohamadi [AT] ut.ac.ir