| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114940
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 219
تلفن: 61114206
پست الکترونيکي: reza [AT] ut.ac.ir