| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114320
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 230
تلفن: 61114181
پست الکترونيکي: ftaghiyar [AT] ut.ac.ir