شماره تلفن: 61119729
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید،117-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 314
تلفن: 61114924
پست الکترونيکي: fbahrami [AT] ut.ac.ir

اعضای آزمایشگاه

مهدی برج خانی
امیر خازنی فرد
فرزانه دانایی
صابر دینی
سهیلا روحی
عطیه عرب
شیوا قاآنی
زیبا گندمکار
محمدرضا محققی نژاد
علی مهدوی