| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61119744
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 902-903

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 711
تلفن: 61114176
پست الکترونيکي: farhangi [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی فتوولتاییک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با ارتباط پیوسته با مراکز علمی معتبر دنیا و دراختیار داشتن تیم...