| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114365
مکان آزمایشگاه: اتاق شماره 502 ساختمان شماره 2

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان شماره 2، اتاق 411
تلفن: 61114310
پست الکترونيکي: rhashemi [AT] ut.ac.ir