| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114369،61114979
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم ،411

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 414
تلفن: 61114338
پست الکترونيکي: aolfat [AT] ut.ac.ir