| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114317
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم ، طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 406
تلفن: 61114910
پست الکترونيکي: rahgozar [AT] ut.ac.ir