شماره تلفن: 61119720
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 401

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 629
تلفن: 61114920
پست الکترونيکي: afzali [AT] ut.ac.ir