مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 124
تلفن: 61114905
پست الکترونيکي: mohajer [AT] ut.ac.ir