شماره تلفن: 61114968
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 316

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 716
تلفن: 61114923
پست الکترونيکي: Shahabad [AT] ut.ac.ir