مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 202-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 516
تلفن: 61119735
پست الکترونيکي: frajaei [AT] ut.ac.ir