| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه پیرسازی مصنوعی مقره های پلیمری در جهت ارزیابی عملکرد این گونه مقره ها تجهیز شده است.  در این آزمایشگاه مجموعه آزمون های پیرسازی مصنوعی مقره های پلیمری به منظور ارزیابی عملکرد آنها مطابق با استانداردهای روز بین المللی قابل انجام است.

 

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه مقره های پليمری:

 

 

 

  •  آزمایش مه نمکی مقره های پلیمری
  •  پیرسازی مصنوعی مقره ها تحت تابش فرابنفش و PD
  •  آزمایش ترکينگ نمونه ماده پلیمری
  •  آزمایش تحت تنشهای محیطی مختلف
  •  آزمایش مه تمیز
  •  آزمایش غوطه وری مقره های پلیمری

 

 

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان فشارقوی، 25
تلفن: 61114371
پست الکترونيکي: mohseni [AT] ut.ac.ir