| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114322
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 618
تلفن: 61114902
پست الکترونيکي: saeed [AT] ut.ac.ir