| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

صفحات وب آزمایشگاه در دست ساخت و ویرایش هستند.

 

رویکرد و چشم انداز فعالیت های پژوهشی آزمایشگاه

 

اعضای آزمایشگاه

 

شماره تلفن: 61119728
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید،403

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 703
تلفن: 61114914
پست الکترونيکي: araabi [AT] ut.ac.ir

حامیان مالی و معنوی

جایزه

اعضای آزمایشگاه