| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114368
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 610
تلفن: 61114962
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/peeslab
پست الکترونيکي: imaneini [AT] ut.ac.ir