| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114175
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید،903/1

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 409
تلفن: 61114354
پست الکترونيکي: kamarei [AT] ut.ac.ir