| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 318
تلفن: 61114311
پست الکترونيکي: navabi [AT] ut.ac.ir