مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید،331

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 511
تلفن: 61114314
سايت شخصي: http://wmc.ut.ac.ir
پست الکترونيکي: lahouti [AT] ut.ac.ir