شماره تلفن: 61114345
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم،طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 116
تلفن: 61114331
پست الکترونيکي: soleimni [AT] ut.ac.ir