شماره تلفن: 61114357
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 108
تلفن: 61114333
پست الکترونيکي: akhonsari [AT] ut.ac.ir

اعضای آزمایشگاه

ابوالفضل دیانت
امیرمحمد بهارلو
سعید اخوان
رضا هژبر
بهزاد چیتساز
مهدی دولتی