| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114222
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید،403

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 312
تلفن: 61114303
پست الکترونيکي: arkian [AT] ut.ac.ir