شماره تلفن: 61114976
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 230
تلفن: 61114181
پست الکترونيکي: ftaghiyar [AT] ut.ac.ir