| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114308
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 318
تلفن: 61114311
پست الکترونيکي: navabi [AT] ut.ac.ir