| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 118-

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 608
تلفن: 61114921
پست الکترونيکي: omid [AT] fatemi.net