| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

شماره تلفن: 61119706
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید، 501

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 508
تلفن: 61114918
سايت شخصي: http://ramtung.ir
پست الکترونيکي: r.khosravi [AT] ut.ac.ir
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 611
تلفن: 61114995
سايت شخصي: http://fghassemi.adhoc.ir
پست الکترونيکي: fghassemi [AT] ece.ut.ac.ir