| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه روشنایی فنی:

 

  •  روشنایی سنجی و بدست آوردن منحنی پخش نور انواع چراغ ها
  •  اندازه گیری پارامتر های الکتریکی انواع چراغ ها
  •  سنجش روشنایی معابر، جاده ها و تونل ها توسط دوربین درخشندگی سنج
  •  اندازه گیری شارنوری انواع منابع نوری با استفاده از کره انتگرال گیر
  •  اندازه گیری مختصات ، دمای رنگ و طیف نور انواع منابع روشنایی
  •  اندازه گیری ضرایب عبور و انعکاس سطوح مختلف
  •  انجام انواع آزمون های نوعي بر روی لامپ های کم مصرف

 

 

 

 

شماره تلفن: 61114933
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان فشارقوی، 33
تلفن: 88011247
پست الکترونيکي: shayegani [AT] ut.ac.ir