| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61119708
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 609
تلفن: 61114225
پست الکترونيکي: msanaye [AT] ut.ac.ir