| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 508
تلفن: 61114918
سايت شخصي: http://ramtung.ir
پست الکترونيکي: r.khosravi [AT] ut.ac.ir