| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114348
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 314
تلفن: 61114924
پست الکترونيکي: fbahrami [AT] ut.ac.ir