مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم، همکف

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 416
تلفن: 61114307
پست الکترونيکي: m.abdolahad [AT] ut.ac.ir
استاد تمام
اتاق: ساختمان قدیم، 124
تلفن: 61114905
پست الکترونيکي: mohajer [AT] ut.ac.ir