سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 510
تلفن: 61119756
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/en/users/modarressi
پست الکترونيکي: modarressi [AT] ut.ac.ir