| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

در این آزمایشگاه پژوهشی مطالعات تخصصی در زمینه مبدلهای نوین الکترونیک قدرت، روشهای کنترل و مدولاسیون آنها و کاربرد این مبدلها در صنعت صورت میگیرد. تمرکز این آزمایشگاه بر روی مبدلهای چندسطحی، اینورتهای خورشیدی و ادوات جبران ساز می باشد.    

شماره تلفن: 02182089744
مکان آزمایشگاه: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 610
تلفن: 61114962
سايت شخصي: http://ece.ut.ac.ir/peeslab
پست الکترونيکي: imaneini [AT] ut.ac.ir