هیأت رئیسه دانشکده

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید نیلی احمد آبادی

معاون امور اداری مالی
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی
رامتین خسروی