| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
دانلود عنوانایکون مرتب سازی دسته
مدارک مورد نیاز درخواست امریه سربازی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر Public
فرم درخواست و انجام عملیات مخابرات در پردیس 2 Public
فرم درخواست و انجام عملیات تاسیسات در پردیس 2 Public
فرم درخواست ایجاد کاربر ویرایش دروس در وبگاه دروس (Classpage) Public
فرم در خواست وب سایت آزمایشگاه ها Public
فرم تعهد و امتیاز بندی امریه Public
دستورالعمل نحوه جذب امریه ها Public
درخواست مجوز ورود و تعهدنامه همکاران طرح های پژوهشی و امریه های سربازی Public
درخواست مجوز ورود و تعهدنامه دانشجو Public
برگه درخواست خروج اموال از پردیس دانشکده های فنی Public