| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر yousefi
استادیار
شماره تماس: 61119796
اتاق: ساختمان جدید،311
پست الکترونیکی: lyousefi [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://www.nanophotonics.ir