تصویر mahini
استادیار
پست الکترونیکی: hamid.mahini [AT] gmail.com
تصویر Nader

سعید نادراصفهانی (استاد بازنشسته)
استاد تمام
شماره تماس: 61114316
اتاق: ساختمان قدیم، 209
پست الکترونیکی: nader [AT] ut.ac.ir
تصویر Nabavi
مربی
شماره تماس: 61114978
اتاق: ساختمان قدیم، 324
پست الکترونیکی: nabavi [AT] ut.ac.ir
تصویر araabi
استاد تمام
شماره تماس: 61114914
اتاق: ساختمان جدید، 703
پست الکترونیکی: araabi [AT] ut.ac.ir
تصویر neshat
استادیار
شماره تماس: 61119795
اتاق: ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،اتاق 306
پست الکترونیکی: mneshat [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://THz-Photoelectronics.com
تصویر navabi
استاد تمام
شماره تماس: 61114311
اتاق: ساختمان قدیم، 318
پست الکترونیکی: navabi [AT] ut.ac.ir
تصویر niayesh
دانشیار
شماره تماس: 61114373
اتاق: ساختمان فشارقوی، 34
پست الکترونیکی: kniayesh [AT] ut.ac.ir
تصویر mnili
استاد تمام
شماره تماس: 61114221
اتاق: ساختمان جدید، 734
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir
تصویر hashemi
استادیار
شماره تماس: 61114310
اتاق: ساختمان شماره 2، اتاق 411
پست الکترونیکی: rhashemi [AT] ut.ac.ir
تصویر vaez-zadeh
استاد تمام
شماره تماس: 61114916
اتاق: ساختمان جدید، 308
پست الکترونیکی: vaezs [AT] ut.ac.ir
تصویر pourfath
استادیار
شماره تماس: 61114982
اتاق: ساختمان شماره ۱ اتاق ۳۱۲
پست الکترونیکی: pourfath [AT] ut.ac.ir
تصویر kargahi
دانشیار
شماره تماس: 82084309
اتاق: ساختمان جدید، 721
پست الکترونیکی: kargahi [AT] ut.ac.ir
تصویر mousavi

محمد کاظم موسوی (استاد بازنشسته)
استادیار
پست الکترونیکی: mousavi [AT] ut.ac.ir
تصویر kebriaei
استادیار
شماره تماس: 61114353
اتاق: ساختمان جدید، 310
پست الکترونیکی: Kebriaei [AT] ut.ac.ir
تصویر kolahdouz
استادیار
شماره تماس: 61119749
اتاق: ساختمان جدید، 407
پست الکترونیکی: kolahdouz [AT] ut.ac.ir
تصویر akalhor
استادیار
شماره تماس: 61119780
پست الکترونیکی: akalhor [AT] ut.ac.ir
تصویر m.kamal
استادیار
شماره تماس: 82084212
اتاق: ساختمان قدیم، 410
پست الکترونیکی: mehdikamal [AT] ut.ac.ir
تصویر kamarei
استاد تمام
شماره تماس: 61114354
اتاق: ساختمان جدید، 409
پست الکترونیکی: kamarei [AT] ut.ac.ir
تصویر yazdani
استاد تمام
شماره تماس: 61114975
اتاق: ساختمان جدید، 732
پست الکترونیکی: yazdani [AT] ut.ac.ir
تصویر yazdanpanah
استاد تمام
شماره تماس: (+98-21) 82084925
اتاق: ساختمان شماره 2، 730
پست الکترونیکی: yazdan [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://acsl.ut.ac.ir/pc.html